khawab main Chota Kamra dekhna


1. khwab main bade ghar ke andar chhota kamrah dekhna dusron ko dhoka dene ki alaamat hai ya dusron ko ghalba ke khauf se apne kalaam ke saath dhoka ki dne ki daleel hia ya dusron ko ghalba ke khauf se apne kalaam ke saath dhoka ki dena hai.
Advertisement


2. chhota kamrah pait aur baatin ki achhi aur buri sifat par dalaalat karta hai.

3. agar apne ghar main chhota kamrah dekhe jis ki woh dekh bhaal nahin karta hai toh us ki toh qaat aur nitiyon ki tajdeed hogi.
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!