khwab mein wazifa padna

bure kamo se bachne aur nek kam karne ki dalil.