khwab mein Sholah aatish dekhna

khwari ya girftaari ki dalil hai.