khwab mein Sharbat peena

dillse tauba karne aur murid hone ya kisi maashuk se milne par dalil hai.