khwab mein Shalwar Banda dekhna

Shalwar band yaani nada, mard ki sharam gah par daleel hai agar dekhe ki us ka azaar band shakht mazboot hai toh azu tanasul ki sakhti aur mazbooti par daleel hai, aur agar azaar band purana dekhe toh azu tanasul ki kamzori par daleel hai.
Exit mobile version