khwab mein Raa ad hawa ke sath dekhna

haakim ke gajab naak hone ki dalil hai.