khwab mein Qatal hona ya apna sar juda dekhna

apni tarif kisi se sune, marz se shifa, karz ada ho, haz kare.