khwab mein Qatal dusre ka karna

maktul par julam karne ki dalil.