khwab mein Qasam khana ya khilwaana

khayanat ki dalil.
Kasam khana
roji kam hone aur musibat uthane ki dalil.
Exit mobile version