khwab mein qalam dekhna

insaf karne ki dalil hai.