khwab mein Makan sara ya kuch hissa gira dekhna

aurat ki dalil.