khwab mein Larna Jhagarna


1. aapas main ladne walon ke liye khwab ladhna daleel sulah hai.

2. aur aapas main sulah karne walon ke liye shar gham wajan ki alaamat hai.

3. khwab main ladaai karna kabhi amal ke baatil hone ki bhi alaamat hota hai.

4. khwab main badshah se mukhasimat karna qalbi suroor aur pasht ke mazboot hone ki alaamat hai.

5. kabhi khwab main mukhalifat allah tala ki aayat main aapas main muhabisa wa mujadila karne ki daleel hai.

6. kabhi mukhasimat islami mulk ke kaafir bashindon par zulm karne par dalaalat karti hai.