khwab mein Langra Kar Chalna


Khwab main landa kar chalna mandar jail amoor par dalaalat karta hai.

1. allah taala ki nematon par aib lagana aur un ko chupana.


2. izhaare muhtaji karna.

3. heela karna.

4. ahal o ayaal aulaad azwaaj ko chodna.

5. yahi taabeer khwab main na beena banne aur faalij zada hone ki bhi hai.