khwab mein lakdi ka burada dekhna


Us ki dalaalat chakki par aur us se girne wale burade ki aate par hoti hai.
Exit mobile version