khwab mein Koora Jharana

1. faqeer ke liye khwab main ye achhi alaamat hai kyon ki ye bahut si bachi hui cheezon ka majmua hota hai.


2. lekin maaldaaron ke liye koi nek shagun nahin kabhi ye beewi aur baandi ke hamal aur kasrate maal par dalaalat karta hai ya us ke saamne tarah tarah ke samaan pesh kiye jaayenge.