khwab mein KItab ya khat khule hue dekhna

kher va barkat ki nishani hai.