khwab mein Khubssorat Ladke ko dekhna

kisi basharat nek ki dalil.