khwab mein Kharbooza khana

daulat hath ane ki dalil hai.