khwab mein Khana dawa ka

pashemaani uthane ki dalil hai.