khwab mein khak par chalna

dualat mand hone ki dalil hai.