khwab mein Khachchar ka doodh peena

tangi ma aash ki dalil hai.