khwab mein Kaus va kajah dekhna

galle ki arjani ki dalil.