khwab mein Kashti samait dubna

badshah ke muhasbe mai girftar hone ki dalil.