khwab mein Kanty Dar Pauda dekhna

Khwab main use dekhna munafiqat aur chughalkhori ki daleel hai.