khwab mein Jute pahanna ya dekhna

kanij ya hasina se vasl ho.


Juta paav se utaarna
aurat ko talak dene par dalil hai.
Juta ek fat jaana ya chin jaana

biradar hakiki ke marne ke aasar hai.


Juta tang pahanna
apni aurat se jang karne ki dalil hai yaani aurat tang kare.
Jute ka tut jana ya fat jaana
jahibe khwab ki joja ka intekaal ho nihayat malaal ho.