khwab mein Jor (zulm) dekhna


1. qaum ka aapas main ek dusre par zulm karna zaalim badshah ke un par anqareeb musallat hone par dalaalat karta hai.


2. baaz ulmaa taaweel farmate hain khwab main zulm karne ki taabeer hidayat hai aur hidayat ki taabeer zulm hai.