khwab mein Jin Zada Hona

Insaan ke sath khwab me pari lagana us ke sood khor hone aur sahar ka ilm karne aur maal ke khatam hone aur gam wa hajan me mubatala hone par dalaalat karta hai.
Exit mobile version