khwab mein Jawani Ke Ayam Ka Zikr

Khwab me is ko dekhna laho-w-latab tangi dali aur aah wa bagai ki alaamat hai.