khwab mein Jawaan dekhna

kamjori aur hakiri ki dalil hai.