khwab mein jaama-e sabzi dekhna

sahibe khwab ko nemar jar hasil ho.