khwab mein Hiaj se ho aur haaij dekhe

usse koi gunah sarjad hone ki dalil hai .