Khwab mein hauz ka dekhna

khero  barkat va nemat ki dalil hai.