khwab mein Ghode ko shokhi aur shararat karte dekhna

kisi maasiyat ke muratkib hone ki dalil hai.