khwab mein Ghode ka gosht khana

rozi halaal aur mard nek naam aur farakhi ki dalil.