khwab mein Ghar mein gair ke dakhil hona

jiske gar dakhil ho uski khyanat karne aur jillat uthane ki dalil.