khwab mein gardan dekhna


1. khwab main ye aazaadi aur milkiyat par dalaalat karta hai.

2. agar kisi ghulam ne apne gardan main ghulam dekha toh us ki ghulami baaqi rahegi.


3. aur agar gardan juda ho gai toh ye us ki aazaadi par dalaalat karta hai.