khwab mein Fuqra, Saliheen Ki Khidmat karna


1. khwab main nek logon ki khidmat karna un se tawaza ke saath pesh aana un ke hukumaton ko baja laane ke liye un ke saath khada hona allah taala ke haan se wafir hissa milne aur aakhir khatma bala iman hone aur nek logon ki sohbat naseeb hone ki basharat hai.


2. kabi us khwab ki dalaalat un logon ke rutbe ko pahuchne par bhi hoti hai.