khwab mein Elaichi dekhna ya khana

sahibe khwab ki taarif va sana aur nek naam hone ki dalil hai aur maal pane ya hasil hone ki dalil hai aur javan paarsa aur nek khaslato ki dalil hai.