khwab mein Dastarkhwan khane se bhara dekhna

aish hasil hone par aur darajiye umar ki delil hai.