khwab mein Bolo baraj (peshab pakhana) dekhna

maal haraam milne ki dalil hai.