khwab mein Bandar ki billi ka panja marna

kam umari ki ya bimaari ki dalil hai.