khwab mein Bail ka gosht khana

roji mashakat se milegi magar halaal hogi.