khwab me bichchu ka maar dalana

dushman par fateh paye.