khwab me Angur ka shira nikalna

angur ka shira nikalte dekhna khushi ki dalil hai.