khwab me Anaj shiri (Meethi Cheez )khana

bamaane maal ke hai balki har meve se dalil hai ki duniya me khushi hogi.