Khawab me Aahn dekhna

khushi paida ho ya darja buland ho.