Khawab me Aabe jam jam (Zam Zam) pina

ilam ashraf hasil hone ki dalil hai.