khwab mein Bandar ya billi dekhna

dushman se aman mai rhne ki dalil hai.