Baaf aam angur vagairah mevedar ka lagana

shaf va izzat ki dalil hai aur khar daar pedo ka lagana baraks iske hai.